Cerpen pendek bahasa sunda

Carpon atau carita pondok bahasa sunda Termasuk kedalam karya rekaan fiksi, yang ditulis berdasarkan dari pemikiran si pengarang, dengan menggunakan bahasa yang menjadi medianya. Cerita pendek menggambarkan tentang rekaan tentang kehidapan, bisa menyedihkan, memilukan, atau sesuatu hal yang tadinya sulit agar menjadi lebih mudah.

Carpon dalam bahasa sunda sendiri ialah karya sastra dalam format prosa modern seperti halnya novel, disebut sebagai cerita pendek, karna isi ceritanya yang relatif lebih pendek seandainya dibandingi dengan karya sastra seperti pada sebuah novel.

Contoh Cerpen

Sebab ceritanya yang relatif pendek, carita pondok atau carpon juga hampir sama seperti dongeng. Perbedaannya, seandainya dongeng terdapat bagian yang tidak masuk di nalar atau bersifat khayalan, walaupun dalam carpon isinya lebih dapat di artikan oleh nalar, baik itu pada pelakunya, jalan ceritanya, daerah, waktu kejadian dan cerita yang dihasilkan lebih riil dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh Sinopsis Cerpen Singkat

Istilah Carpon Dalam Sastra Sunda

Dalam sastra sunda istilah carpon menunjukan kepada karangan dalam bahasa lancaran (prosa) yang bentuk fiksinya pondok atau pendek, namun kata pondok sendiri bukan berarti menjadikan bentuk ceritanya menjadi pendek.

Sinopsis Cerpen Singkat

Pengertian carpon carita pendek dari para ahli

Carita pondok dalam bahasa sunda pada dasarnya sama saja dengan bahasa indonesia, Carpon yaitu sebuah karangan fiksi atau rekaan yang bentuknya pendek serta hanya menyuguhkan satu peristiwa. Carpon umumnya menceritakan tentang hal-hal yang sifatnya realistis, yang diangkat berdasarkan dari kenyataan.

Menurut tatang sumarsono:

Tatang Sumarsono (1986:68), yén carpon téh mangrupa karangan fiksi anu caritana teu enya-enya kajadian atawa kaalaman ku dirina.

Tatang menyebutkan bahwa carpon sunda itu berupa karangan fiksi yang ceritanya tidak benar-benar terjadi atau dialami oleh dirinya. Dia juga menambahkan, dalam membaca carpon juga biasanya menghabiskan waktu sampai 30 menit serta jumlah katanya umumnya tidak kurang dari 400 sampai 5000 kata.

Menurut Yus Yusrana:

Yus Yusrana (1981:44) carita pondok téh sarua jeung dongéng. Boh carpon boh dongéng sarua parondok, ngan baé dina dongéng sok aya bagian anu pamohalan, tapi dina carpon mah umumna teu aya. Eusi carita carpon kaharti ku akal. Palaku, jalan carita, tempat jeung waktu kajadianana diréka lir enya-enya kajadian.

Yus Yusrana berpendapat bahwa cerita pendek itu sama dengan dongeng. Baik carpon atau dongeng sama-sama pendek (parondok) ceritanya, hanya saja dalam dongeng terdapat bagian yang tidak masuk diakal, tapi dalam carpon itu umumnya tidak ada. Tegasnya, isi ceritanya dapat dipahami oleh akal. Pelaku, jalan cerita, tempat dan waktu kejadian yang reka juga sepeti benar-benar kejadiannya.

Contoh Carita Pondok Bahasa Sunda Singkat (Pendek)

Carpon Haréwos Keur Indung

Ti barang kuring di hirupkeun dina rahim indung, ti harita saenyana kuring sawadina jadi mahlukNa anu kudu sukur ni’mat. Indung mangrupa “janggélékna” muara kahirupan Mantenna pikeun umatNa. Mun teu aya indung, tinangtu moal aya kahirupan di dunya. Indung téh “mediator” antara Mantenna jeung manusa.

Kuring yakin rajaning yakin, indung kacida bagjana nalika kuring aya dina rahimna. Komo sanggeus kuring gelar ka dunya. Tangtu kuring dirawu, dipangku, dinangna-néngné. Sagala hal kahadéan diketrukkeun keur kuring. Sagala kapeurih geus teu dijadikeun itungan ku indung enggoning “ngajelemakeun” kuring.

Kiwari, mangsa kuring geus sawawa… geus bisa hirup jeung néangan hurip sorangan, kuring yakin, kabagjaan indung pari purna ku éta hal. Najan teu di tembrakkeun ka kuring, ka jalma-jalma… Kuring yakin, indung teu weléh agul-agulan ka dirina: “Anaking kiwari geus jadi “jalma”… !!”.

Éksprési kabagjaan anu tan wates wangenan tina hal anu teu sapira. Kuring geus jadi “jalma”, ceuk indung… tapi, naha kuring geus pantes disebut “jalma anu bisa mulang tarima ka indung?!”

Indung, nepi ka poé ieu satékah polah kuring nempatkeun anjeun dina posisi anu pangpunjulna. Ngan, kuring yakin nepi ka tutup umur, kuring hamo bisa naur sagala kahadéan anjeun. Sarénghap napas anjeun, jadi sarébu napas kahirupan kuring. Sausap kadeudeuh anjeun, jadi usap-usap nu natrat dina kahirupan kuring.

Cimata kapeurih anjeun, mangrupa panaur cimata kabagjaan keur kuring. Anjeun mahluk pangmulyana di satung kebing dunya. Hampura, kuring hamo bisa naur sagala kahadéan anjeun.

Hampura, kuring ukur bisa jadi anak nu “ukur” bisa naur kaha-déan ku hal-hal anu teu sapira. Urusan sakola, karir, (Insya Alloh) rumah-tangga, rejeki anu karasana ku kuring digampang keun ku Man-tenna, anu ceuk anjeun éta téh mangrupa kabag-jaan hirup anjeun keukeuh, hamo bisa naur sagala kahadéan anjeun.

Indung, mun seug kuring jeung anjeun geus dipegat pati kaasih ku-ring tetep nganteng keur anjeun, sakumaha tetep ngantengna “kakuatan” ti anjeun keur kahirupan kuring nepi ka tungtung mangsa. Kuring teu kawasa ngabagjakeun an-jeun dunya ahérat. Tapi kuring yakin, geus aya sawarga pikeun hirup anjeun jaga di alam nu hamo kadongkang ku manusa, ukur ti Manten-na.

Carpon Karbit Ku Budi Riyanto Karung

”Oh di dieu A Endul téh, ari Encid kalahkah milarian ka rohangan pasén anak-anak nembé téh. Kumaha damang, A?” ”Ih sidik gering Aa téh, Cid matak ngajoprak di rumah sakit ogé.” ”Bongan Aa bet kersa dicandak ka dieu ….” ”Éééh pan dibawa ka dieu téh ngarah diubaran, ning yeuh diimpus sangkan Aa téréh cageur! Na ulah A Endul cageur?”

”Sanés ngawagel damang nanging kedahna Aa téh dicandak ka rumah tida sakit.” ”Ah sok ngalilieur waé manéh mah sakieu keur lalanjung téh, siga paranas, sungut parait, awak nyareri sabukubuku.” ”Dicatet-catetkeun dina buku, A nu nyarerina?” ”Nyareri sabuku-buku téh sakujur awak nyareri, Kencid lain dicatet dina buku!”

”Oh …, kitu, hapunten atuh, A.” ”Teu nanaon, Cid, sakieu ogé sukur manéh daék ngalongok Aa. Du’akeun wé A’ana sangkan téréh jagjag cara sasari deui.” ”Da Encid mah sanés ngalayad Aa.” ”Pan éta muncengis ka dieu?!” ”Wiréh gaduh péér matematika Encid téh, A bangga kantun sakedik deui kedah réngsé ayeuna badé dipariosna énjing.”

”Sabaraha sual deui nu acanna?” ”Tujuh las.” ”Hah?! Na sabaraha sual kabéhna, Cid?” ”Hé héh … dalapan las, A.” ”Aracan kabéh atuh éta mah!” ”Nu hiji mah parantos dipidamel, A.” ”Leuheung manéh bisa.” ”Da sanés ku Encid, ku Kang Murdian sah padamel pom béngsin Bang Togap.”

”Dua tak Bang Togap mah!” ”Muhun, mung kabujeng répot, A kios béngsinna kahuruan, da éta ngaladangan ana bari melenyun waé nyesep.” ”Aduh hadéna wé manéh teu kaléntab, Cid.” ”Pan Encid mah teu ka ditu, buku péérna wé dititipkeun ka Si Leupeut rayi Kang Murdiansah réréncangan sabangku Encid.”

”Heueuh keun wé péér mah ké djieun ku Aa, tapi ku Encid Aa hayang dipangnéangankeun ubar kampung, da ubar ti rumah sakit mah can aya karasana.” ”Diantep, A?” ”Naon?” ”Saur A Endul nembé teu acan aya karaosna.” ”Ubarna euweuh nu matih lain diantep!” ”Oooh …, mangga atuh mung sing écés wé, A érté-érwéna, désa sareng kacamatanana wéh sing kantenan da kapan kampung téh seueur supados Encid gampil milarianana.”

”Beu, Aa mah lain ndék nitah néangan padumukan, nitah néangan ubar! Ubar kampung téh ubar… ubar anu lain jieunan pabrik.” ”Oooh obat tradisional, A? ”Tah heueuh éta.” ”Wios ku Encid urang pilarian nu kitu mah, mung péér matematika Encid kumaha nya, A?” ”Keun wé ku Aa da di dieu mah loba waktu.”

”Wah sami wé sareng di nu sanés panginten, A ari waktos mah. Upami di dieu sadinten sawengi opat puluh jam leres seueur.” ”Aana loba nyalsé, Kencid!” ”Hé hé …. Muhun da Encid ogé ngartos. Sanés, dupi Aa téh teu damang naon? Encid peryogi terang supados gampil milarian landong kampungna.”

”Ih puguh wé, Cid. Aa téh ieu beuteung asa bunghak waé jeung panas ngahéab. Teu pira asalna mah teu ngahaja ngaremus karbit sagedé indung suku.” ”Karbit?!” ”Heueuh ari sugan téh gula batu da ngaguruntul dina pipiti na luhur méja, sihoréng karbit sésa Si Uwa meuyeum cau ampéang. Boro didurukduk wé ku Aa téh, ari pék kieu balukarna.”

”Ih atuh gampil pisan panyawat kitu mah milarian landongna, A.” ”Leuh sukur, Cid. Naon samodél jaja mu éta téh?” ”Lilin, A” ”Lilin?” ”Sumuhun di warung Kang Dédéng Nahman ogé seueur. Geura sok engké A Endul nonggéng, lajeng ku Encid di seungeut, diasongan lilin hurung ti pengker …, moal teu bitu sapertos lodong.

‘Beledug!’ cenah.” ”Si! Sugan téh heueuh, dibabuk geura tah cukang irung demes téh,siah ku Aa!!!”

Posting Komentar untuk "Cerpen pendek bahasa sunda"